ITA / ข้อมูลสาธารณะ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล
 O1  โครงสร้างหน่วยงาน 
 O2  ข้อมูลผู้บริหาร 
 O3  อำนาจหน้าที่
 O4  แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 O5  ข้อมูลการติดต่อ
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์
 O8  Q&A
 O9  Social Network  

ข้อมูลการบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล
 O10  แผนดำเนินงานประจำปี  
 O11  รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน  
 O12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 O13  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  1.  คู่มือการปฏิบัติงาน Recruitmentและแบบทดสอบของผู้สมัครงาน ฉบับสมบูรณ์ 
  2.  คู่มือการให้บริการตาม ม.33และม.35แห่งพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 O14  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
  1.  คู่มือสำหรับประชาชน ผู้มาใช้บริการ งานต่างด้าว 
  2.  คู่มือสำหรับประชาชน ผู้มาใช้บริการ งานต่างประเทศ 
 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
 O16  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ  
 O17  E–Service 
 ระบบลงทะเบียนหางานทำ ประกาศตำแหน่งงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 ระบบขึ้นทะเบียนรายงานตัว ผู้ประกันกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
 ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 

ข้อมูลการบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล
 O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
 O19  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน  
 O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
 O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
 O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุประจำปี 

ข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล
 O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล 
 O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ข้อมูลการส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ ข้อมูล
 O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
 O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี  
 O32   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
 O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี  
 O37  การดำเนินการเพื่อจัด การความเสี่ยงการทุจริต  
 O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน 
 O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ข้อมูลมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล
 O42  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 O43  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
 O44  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 O45  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 O46  มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 O47  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 
 O48  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ