tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 25 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ สรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เน้าหน้าที่งานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 5 - 15 พ.ย. 62
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่ง ผู้ดุแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 4-12 พ.ย. 62
ตำแหน่งงานเดือน พฤศจิกายน 2562
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านถิ่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านถิ่น ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 4 - 14 พ.ย. 62
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน สำนักงาน กกท. จังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 31 ต.ค. 62
โรงเรียนวัดพระหลวง (อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ครูผู้สอนเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 ต.ค. 62
สำนักงานเทศบาลตำบลวังชิ้น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลวังชิ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ภารโรง 1 อัตรา รับสมัคร15 - 24 ต.ค. 62
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา คือ พนักงานขับรถยนต์ (รถตู้) 1 อัตรา และ เลขานุการ 1 อัตรา รับสมัคร 8 - 15 ต.ค. 62
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร2 - 15 ต.ค. 62
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 17 ต.ค. 62
ตำแหน่งงานเดือน ตุลาคม 2562
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสอง ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 25 ก.ย. - 15 ต.ค. 62
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา รับสมัคร 2 - 10 ต.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัคร 1 - 10 ต.ค. 2562 ในวันและเวลาราชการ
โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคลากร ตำแหน่ง แม่ครัวโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง แม่บ้าน (ทำความสะอาด) 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ต.ค. 62
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โรเนียว กลุ่มงานบริหารวิชาการ 1 อัตรา รับสมัคร 12 - 22 ก.ย. 62
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำโรงเรียน 1 อัตรา , คนสวน 1 อัตรา รับสมัคร9 - 20 ก.ย. 62
ตำแหน่งงานเดือน กันยายน 2562
 < 1 2 3 4 >