tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ 1 อัตรา รับสมัครถึง 25 ก.พ. 65
ตำแหน่งงานเดือน มกราคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลสุ่มเรียงลำดับผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ TIC ครั้ังที่16
ตำแหน่งงานเดือน ธันวาคม 2564
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่ทีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 10
ประกาศรับสมัครคนงานภาคเกษตรเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอล
การรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9)
ตำแหน่งงานเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศจังหวัดแพร่ โดยโรงพยาบาลแพร่ เรื่อง รายชื่ออผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูจ้างสอน (เอกภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา รับสมัคร 13-24 ต.ค. 64
ตำแหน่งงานเดือน ตุลาคม 2564
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่ทีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่งงานเดือน กันยายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT Basic) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลแพร่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
 < 1 2 3 4 >