งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
30-11-0001 เวลา 08:30 น. ถึง 30-11-0001 เวลา 15:30 น. นัดพบ Co-payment วันที่ 30 พ.ย. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงแรมรีเจนท์ พาเลช อุบลราชธานี