นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
15-11-0001 เวลา 08:30 น. ถึง 15-11-0001 เวลา 16:00 น. วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี