ประวัติความเป็นมา


กรมการจัดหางานจัดตั้งขึ้นตามขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 และพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2536 และกรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งหน่วยงาน ภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 และกองการจัดระบบการนำเข้าแรงงานต่างด้าว

กรมการจัดหางานได้มีคำสั่งแต่งตั้งสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เป็นหน่วยงานระดับกองขึ้นเป็นการภายใน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2538 ให้มีหน้าที่ปฏิบัติการและประสานงานในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมฯ ในเขตพื้นที่เกี่ยวกับการจัดหางานให้แก่ประชาชน คนหางานทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและแนะแนวอาชีพให้กับประชาชน ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวและแรงงานต่างชาติ การอนุญาตพาลูกจ้างไปทำงาน หรือฝึกงานต่างประเทศ บริการรับลงทะเบียนคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ การอบรมคนหางาน การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยโอนส่วนราชการอัตรากำลังและงบประมาณกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน ไปเป็นสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5

สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ตามคำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ 1131/2559 เรื่อง กำหนดพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร และจัดตั้งสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559

สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 289 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี ชั้น 6 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 5 เขต ดังต่อไปนี้
1. เขตคลองสาน
2. เขตธนบุรี
3. เขตบางกอกใหญ่
4. เขตบางกอกน้อย
5. เขตบางพลัด

และได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 3 ฝ่าย 1 งาน ได้แก่
1. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ
2. ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
3. ฝ่ายตรวจและคุ้มครองคนหางาน
4. งานบริหารทั่วไป