วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570”

พันธกิจ

    1. ส่งเสริมการมีงานทำ คุ้มครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล ตลอดจนส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
    2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนดำเนินงานตามภารกิจ
    3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
    4. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ค่านิยม

STRONG : "บุคลากรของกรมการจัดหางาน เป็นผู้มีจิตให้บริการ ตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับอย่างทุ่มเท โดยทำงานเป็นทีม และเครือข่ายการทำงานแบบบูรณาการเพื่อเป้าหมายคือประชาชน"

S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ

T = Team Work : การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว

O = Owner : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน