วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี ๒๕๖๕”

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการโดยสะดวก
    รวดเร็ว ประหยัดและให้การคุ้มครองแรงงาน
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย
    เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม
  3. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล

ค่านิยม

มีคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม มุ่งผลสัมฤทธิ์