ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทภาระหน้าที่หลักในการส่งเสริมการมีงานทำ และให้บริการจัดหางาน ให้ความคุ้มครองคนหางานมิให้ถูกหลอกลวง รายการจัดระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว แบ่งตามภารกิจหน้าที่ออกเป็น

๑. การให้บริการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัยรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน โดยให้บริการกับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ ทหารก่อนปลดประจำการ แรงงานที่อยู่บนพื้นที่สูง ผู้ประสบภัยธรรมชาติและสาธารณภัย ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด เป็นต้น

- รับลงทะเบียนคนหางาน

- ส่งตัวค้นหางานให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน

- รับแจ้งตำแหน่งงานว่างและเป็นศูนย์กลางข้อมูลตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการ

- ให้คำปรึกษาแนะนำค้นหางานเพื่อให้ได้งานทำ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้คนหางานและนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการต่างๆได้มาพบปะกันเพื่อให้เกิดการจ้างงาน

- เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และข่าวสารตลาดแรงงาน

- วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน


๒. การให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานและผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีความรู้ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน

- ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและแนะแนวการประกอบอาชีพ

- ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

- พิจารณาการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน,รับคำขอกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน


๓. การให้บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ

เพื่อกำกับ ดูแล การพัฒนากระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคนหางานและลูกจ้างที่ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ

- รับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

- พิจารณารับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน

- ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘


๔. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

เพื่อดูแล ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด รวมถึงการคุบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้ประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว

- พิจารณาการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน/เปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณารับแจ้งความต้องการการแจ้งแรงงานต่างด้าว

- พิจารณารับแจ้งและยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามแบบบันทึกข้อตกลง (MOU)

- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ

- ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑