ภารกิจของหน่วยงาน

ภาระหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดและโครงสร้างอัตรากำลังคน

บทบาทภารกิจหน้าที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบทบาทภาระหน้าที่หลักในการส่งเสริมการมีงานทำ และให้บริการจัดหางาน ให้ความคุ้มครองคนหางานวมิให้ถูกหลอกลวง รายการจัดระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว แบ่งตามภารกิจหน้าที่ออกเป็น

๑. การให้บริการจัดหางานในประเทศ

- รับลงทะเบียนคนหางาน

- ส่งตัวค้นหางานให้นายจ้างพิจารณาบรรจุงาน

- รับแจ้งตำแหน่งงานว่างและเป็นศูนย์กลางข้อมูลตำแหน่งงานว่างของสถานประกอบการ

- ให้คำปรึกษาแนะนำค้นหางานเพื่อให้ได้งานทำ

- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มโอกาสให้คนหางานและนายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการต่างๆ

ได้มาพบปะกันเพื่อให้เกิดการจ้างงาน

- เผยแพร่ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง และข่าวสารตลาดแรงงาน

- วิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดแรงงาน

๒. การให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

- ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและแนะแนวการประกอบอาชีพ

- ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ

- พิจารณาการขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน,รับคำขอกู้เงินกองทุนผู้รับงานไป

ทำที่บ้าน

๓. การให้บริการจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ

- รับลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

- พิจารณารับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

- รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางาน

- ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘

๔. การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณาคำขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงาน/เปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่สถานที่

ทำงานของคนต่างด้าว

- พิจารณารับแจ้งความต้องการการแจ้งแรงงานต่างด้าว

- พิจารณารับแจ้งและยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามแบบบันทึกข้อตกลง (MOU)

- ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ

- ดำเนินคดีผู้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑