สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมมือกับไทวัสดุ