tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม

วิสัยทัศน์

“ กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยภายในปี ๒๕๖๔ ”

Full Employment for all Ages ๒๐๒๑

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

บริการโดยสะดวก รวมเร็ว ประหยัด และให้คุ้มครองแรงงาน

๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกรม

๓. พัฒนาระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของคนต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหาร

ตลาดแรงงานสู่ความสมดุล


ค่านิยม

STRONG

S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ

T = Team Work : การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว

O = Owner : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร

G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน