tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

ภารกิจของหน่วยงาน

ภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

ภารกิจของสำนักงานจัดหางาน


ารให้บริการจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ให้บริการแนะแนวอาชีพ การรับงานกลับไปทำที่บ้าน ควบคุมกาทำงานของคนงานต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานดังนี้

1.การให้บริการจัดหางานในประเทศ

ส่งเสริมให้ประชาชนวันทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน และ ขาดแคลนแรงงาน มีภารกิจดังนี้

 • ให้บริการจัดหางาน รับสมัคงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง
 • บริการจัดหางานเคลื่อนที่ โดยออกไปรับสมัคงานในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล
 • จัดวันนัดพบแรงงาน
 • ประสานงานเคลื่อนย้าย แรงงานอย่างเป็นระบบ
 • จัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้พ้นโทษ เยาวชนในสถานพินิจ ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ประสาธารณภัย และ ทหารที่ปลดประจำการ
 • การประกันการว่างงาน

2.การแนะแนวอาชีพและการส่งเสริมประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และ ผู้กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน มีภารกิจดังนี้

 • บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกของอาชีพการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพให้ตรงบุคลิกภาพ ความถนัด ความรู้ ความสามารถและต้องการของตลาดแรงงาน
 • ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรกรรม ไม่สามารถทำงานได้เต็มเวลาได้ตลอดทั้งปี ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับการปลดปล่อย
 • จัดนิทรรศการ การส่งเสริมการมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำและอาชีพตาม สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

3.การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศและคุ้มครองคนหางาน

เพื่อกำกับดูแลการจัดการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสภาพความเป็นอยู่และสภาพการทำงานที่เหมาะสม เป็นศูนย์บริการข้อมูลแก่คนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ และ เพื่อทำการคุ้มครองและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบจากบริษัทจัดหางานและบุคคล รวมถึงการใช้มาตราการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวงเอารัดเอาเปรียบคนหางาน มีภารกิจดังนี้

 • พิจารณา คำขออนุมัติจัดตั้ง บริษัทจัดหางานต่างประเทศ,คำขออนุมัติจัดตั้งบริษัทจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานในประเทศ และงานทะเบียนต่างๆ ของบริษัท
 • พิจารณา คำขอรับอนุญาตการพาลูกจ้างไปทำงาน หรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ
 • รับแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตัวเอง
 • รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (RE-ENTRY)
 • รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
 • รับเรื่องร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • สืบสวน สอบสวนบุคคลที่่มีพฤติกรรมหลอกลวง ต้มตุ๋นคนหางาน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด

4.การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

การดูแลตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์แก่ประเทศมากที่สุด รวมถึงการควบคุมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเมืองอย่างผิดกฎหมาย มีภารกิจดังนี้

 • พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่อใบอายุใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาติทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงาน
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย