tel โทรศัพท์ : เบอร์โทรติดต่อ 043330197 - 199 email kkn@doe.go.th

การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ RSS ค้นหา

 
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ
   ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syster) ครั้งที่ 9 (ครั้งที่ 2) ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ (เพศหญิง) และก่อสร้าง (เพศชาย)
   แนวปฏิบติในการแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเองและแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ Re-Entry
   การเปลี่ยนแปลงกฏหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน