อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตั้งอยู่ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
(หลังใหม่ ชั้น 2 ) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ รับผิดชอบภารกิจงานของกรมการจัดหางานในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
  • ปฏิบัติการและประสานงานที่อยู่ในอำอาจหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่จังหวัด
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่อกรมและจังหวัด
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย