ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (วัสดุคงทนถาวร) และครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี RSS