ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รณรงค์แนวคิด "วันเด็กวิถีไร้อบายมุข สุขได้เด้วยการแบ่งปัน" New
นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ!!! กรมการจัดหางานเปิดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตน กรณีว่างงานรูปแบบใหม่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ข่าวดีสำหรับนายจ้าง โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ประชาสัมพันธ์ เรื่องวิธีการ และ คู่มือการใช้งาน e-Service (สำนักงานประกันสังคม)
ประกาศ เรื่องปรับปรุงระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
วีดีทัศน์ ความต้องการแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน กันยายน 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กลุุ่มแรงงานต่างดาวที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์วารสารศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ ประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13
โรงพยาบาลท่าหลวงเปิดรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป
ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 1 มกราคม-มีนาคม 2564
ย้ำ!!! แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา จัดหางานวันมหกรรมอาชีพประจำปี 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2564
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สื่อชุดความรู้ป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงลพบุรี สาขาวิทยาลัยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี
 1 2 3 >  Last ›