ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
กระทรวงแรงงาน ย้ำมาตรการ ส่งออกแรงงานช่วงโควิด เน้นความปลอดภัยแรงงานเป็นอันดับแรก
แจ้ง...กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หยุดให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 เป็นต้นไป
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เห็นชอบแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 6 ชุด
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก จำนวน 2 ตำแหน่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตามมาตรา 35
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประเมิณองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ประเมิณผลการควบคุมภายใน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรางใสของกรมการจัดหางาน งบประมาณ 64
มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ครม. อนุมัติปรับลดเงื่อนไขและขยายเวลาโครงการจ้างงานเด็กจบใหม่(Co-payment)
เปิดลงทะเบียนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่ออยู่และทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย
จ้างงานเด็กจบใหม่!! ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ เริ่มรับแจ้งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
การขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาทำงานตาม MoU ที่วาระการจ้างงานครบ ๔ ปี
โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-payment)
เงื่อนไขการรับคนต่างด้าวเข้าทำงานกรรมกรและงานขายของหน้าร้าน
คู่มือการใช้งานระบบ Smart Job
กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
 1 2 3 >  Last ›