แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ค้นหา

 
   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
   การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
   การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   แจ้งจัดสรรเงินงบลงทุนเพิ่มเติม
   แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
   จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบลงทุน
   กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   การปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน
   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
   การจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 2
   การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน
   การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน

   รายละเอียดประกอบงบการเงินที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2565
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
   งบทดลองประจำ เดือนเมษายน 2565
   งบทดลองประจำ เดือนมีนาคม 2565
   งบทดลองประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2565
   งบทดลองประจำ เดือนมกราคม 2565
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
   รายละเอียดประกอบงบการเงินที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564
   งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
   งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564
   งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563
   งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
   งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   รายละเอียดประกอบงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563