ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-09-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
28-09-2021 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช โดยนางสาวรัตตวรรณ สุขไมตรี
22-09-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา
20-09-2021 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านยาพอเพียงเภสัช โดยนางสาวรัตตวรรณ สุขไมตรี
16-09-2021 การจัดซื้อวัสดุ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา / บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
13-09-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด” เพื่อดำเนินการโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางอรัญญา วายุโรจน์
13-09-2021 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด / ร้านมายคอม โดยนายนวนิตย์ กวาตรา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์
10-09-2021 การจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านศิลปโฆษณา
09-09-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการชุุดอุปกรณ์ห้องประชุมของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะ เซอร์วิสเซ็นเตอร์
08-09-2021 การจ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยางสามัคคีออโต้ไทร์
07-09-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเก้าอี้สำนักงานของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
06-09-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปั้มน้ำของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านจักรวาล โดยนายวิเชียร สิทธินววิธ
06-09-2021 การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการชุดเครื่องเสียงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เอส.วี.กรุ๊ป จำกัด
01-09-2021 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการประกอบอาชีพอิสระ หลักสูตร “การทำไม้กวาดดอกหญ้า” เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาคร เจนะ
30-08-2021 การจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี หมายเลขทะเบียน กจ 5425 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยธาดากรุ๊ป จำกัด
26-08-2021 การจ้างเหมาซ่อมแซมรอยรั่วหลังคา ดาดฟ้าของอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธรรมคุณากร ขวัญพิชัย
19-08-2021 การจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มานิตวิทยา จำกัด
19-08-2021 การจ้างเหมาจัดกิจกรรมตามโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา หลักสูตร “การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางสาวฐิติชญา อยู่รอด
19-08-2021 การจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบรรจุงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้านเม็ดฝุ่น โปรดักชั่น โดยนายพงศกร รักเสนาะ
16-08-2021 การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเฟอร์นิเจอร์ลพบุรี 1990 จำกัด
 1 2 3 >  Last ›