ย้ำ!!! แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้ RSS

 

\

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และผ่านการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลพบุรีแล้ว ขอให้ไปดำเนินการตรวจโรคโควิด-19 และตรวจสุขภาพ/ประกันสุขภาพ ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ตั้งของนายจ้าง/
สถานประกอบการ หลังจากนั้นชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท ที่เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) หรือ ธนาคารกรุงไทย และยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ (https://e-workpermit.doe.go.th) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 นี้ เท่านั้น หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด แรงงานต่างด้าวจะไม่สามารถอยู่ในประเทศและทำงานได้

  ทั้งนี้หากพบว่านายจ้าง/สถานประกอบการรายใด มีการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ นายจ้าง/สถานประกอบการจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อการจ้างคนต่างด้าวหนึ่งคน หากทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี ขณะเดียวกันคนต่างด้าว  จะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท และเมื่อคนต่างด้าวชำระค่าปรับแล้ว จะถูกส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี โทร.0 3642 2906 หรือ 08 6322 8113 Line ID : 0863228113