ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานซาอุฯ ตำแหน่งช่างและพยาบาล 309 อัตรา RSS

 

ข่าวดี ! กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครไปทำงานซาอุฯ ตำแหน่งช่างและพยาบาล 309 อัตรา

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานซาอุดีอาระเบีย 6 ตำแหน่ง 309 อัตรา ตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ผู้ควบคุมเครื่องกลึง พยาบาลวิชาชีพพยาบาลผู้ดูแล และผู้ช่วยพยาบาล สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 15-23 มิถุนายน 2565 อัตราค่าจ้างสูงสุดกว่า 29,000 บาทต่อเดือน

นางสาวอนงค์นุช  มีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบีย จำนวน 6 ตำแหน่ง 309 อัตรา ประกอบด้วย 1) ไปทำงานกับนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD. ประกอบกิจการฉนวนกันความร้อนและวัสดุห่อหุ้ม จำนวน 9 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และผู้ควบคุมเครื่องกลึง ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี บริการรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก รับเฉพาะเพศชาย อายุ 20 – 45 ปี จบวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานตามตำแหน่ง 3 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีอัตราค่าจ้าง ดังนี้
1. ช่างเชื่อม (Welder) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 1,800 -2,000 ริยาล หรือประมาณ 16,404 – 18,227 บาท (ต้องจบการศึกษาสาขาช่างเชื่อม)
2. ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Industrial Electrical Technicians) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ 22,783 – 27,340 บาท (ต้องจบการศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. ผู้ควบคุมเครื่องกลึง (CNC operator) จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 – 3,000 ริยาล หรือประมาณ22,783 – 27,340 บาท (ต้องจบการศึกษาสาขาช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 : 1 ริยาล เท่ากับ 9.1135บาท)
2) กับนายจ้างบริษัท DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP CO. ประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 300 อัตรา ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลผู้ดูแล และผู้ช่วยพยาบาล ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ นายจ้างจัดเตรียมที่พักให้ฟรี บริการรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก คุณสมบัติของผู้สมัครงานพยาบาล เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 40 ปี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยมีอัตราค่าจ้าง ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ (Registered Nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,200 ริยาล หรือประมาณ 29,163 บาท ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
2. พยาบาลผู้ดูแล (Staff Nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ริยาล หรือประมาณ 27,340 บาท ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์
3. ผู้ช่วยพยาบาล (Assistant Nurse) จำนวน 100 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,900 ริยาล หรือประมาณ 26,429 บาท ต้องจบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาพยาบาลศาสตร์
นางสาวอนงค์นุชฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครด้วยตนเองได้ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) สำเนาใบรับรองประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ตามตำแหน่งที่สมัคร (ฉบับภาษาอังกฤษ : ตำแหน่งช่าง) สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ตำแหน่งพยาบาล) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 23 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี เลขที่ 114 ถ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas โดยนายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง ผ่านการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ระบบ LINE Group Video Call สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3642-2906 ต่อ 11-12 หรือ 08-6322-8114 
Website : www.doe.go.th/lopburi       
Facebook : www.facebook.com/joblopburi