การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9

   การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว(เฉพาะที่มีหนังสือเดินทาง)
   การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว(บัตรชมพู)
   แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบฟอร์มขอรับทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคม เฉพาะที่มีหนังสือเดินทาง
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน