การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว(เฉพาะที่มีหนังสือเดินทาง)
   การแจ้งออกแรงงานต่างด้าว(บัตรชมพู)
   แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)
   ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
   แบบฟอร์มขอรับทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคม เฉพาะที่มีหนังสือเดินทาง
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวทำงาน
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง