การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   เอกสารการยื่นขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบรับคำขอ กรณีสูญหาย
   หนังสือคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   เอกสารการยื่นแจ้งขั้นตอนสุดท้ายของ MOU
   เอกสารประกอบการต่ออายุแรงงานต่างด้าว
   เอกสารการยื่นเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว
   เอกสารการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว
   ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
   แบบฟอร์มขอรับทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคม เฉพาะที่มีหนังสือเดินทาง