เอกสารการยื่นขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบรับคำขอ กรณีสูญหาย
   หนังสือคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาต
   หนังสือรับรอง การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   เอกสารการยื่นแจ้งขั้นตอนสุดท้ายของ MOU
   เอกสารประกอบการต่ออายุแรงงานต่างด้าว
   เอกสารการยื่นเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว
   เอกสารการแจ้งออกแรงงานต่างด้าว
   ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวมาทำงานภายใต้ MOU ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙
   แบบฟอร์มขอรับทะเบียนใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวเพื่อขึ้นทะเบียนประกันสังคม เฉพาะที่มีหนังสือเดินทาง

   สัญญาจ้างกลาง
   ประเทศสิงคโปร์
   ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
   ประเทศคูเวต
   ประเทศโอมาน
   ประเทศมาเลเซีย
   การแจ้งเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ RE-ENTRY
   การส่งลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
   การส่งลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
   การส่งลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศไม่เกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศเกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศเกิน 45 วัน
   การส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศเกิน 45 วัน