ประวัติความเป็นมา

กรมการจัดหางาน

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2536 และพระราชบัญญัติ
โอนอำนาจหน้าที่และกิจกรรมบางส่วนของกระทรวงมหาดไทยไปเป็นของกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคม
พ.ศ.2536 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2536

ต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการโดยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ใหม่ในส่วนของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แยกการบริหารงานด้านแรงงานและสวัสดิการสังคมออกจากกัน จัดตั้ง
เป็นกระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา

แบ่งการบริหารราชการเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี สำนักงานจัดหางานจังหวัด เป็นหน่วยงาน
ให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด สำหรับในเขตกรุงเทพได้จัดตั้งเป็น สำนักงานจัดหางานเขต
มีทั้งหมด 10 เขต