นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
13-03-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 13-03-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3
10-07-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 10-07-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3