นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
14-11-2017 เวลา 10:00 น. ถึง 14-11-2017 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3
09-01-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 09-01-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน จังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นวนคร
13-03-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 13-03-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3
15-05-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 15-05-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี นวนคร
10-07-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 10-07-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3