นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
12-03-2019 เวลา 10:30 น. ถึง 30-09-2019 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานปี 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น G