งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
08-03-2022 เวลา 10:00 น. ถึง 08-03-2022 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต
11-05-2023 เวลา 16:45 น. ถึง 31-10-2023 เวลา 16:45 น. นัดพบแรงงานย่อย สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี นัดพบแรงงานย่อย