งานนัดพบแรงงานย่อย RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
08-09-2020 เวลา 00:00 น. ถึง 08-09-2020 เวลา 20:00 น. นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น G