นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
10-07-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 10-07-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานเดือนกรกฎาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ ชั้น 3