นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
13-11-2018 เวลา 10:30 น. ถึง 13-11-2018 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานเดือนพฤศจิกายน 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น G