ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอแจ้งเวียนประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2566
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีทอดตลาด
ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานระบบใหม่
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
ขั้นตอนสำหรับแรงงานต่างด้าวที่มีนายจ้างและไมีมีนายจ้างหลังจากลงทะเบียนออนไลน์ 4 ภาษา
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่คนหางานเพื่อเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างเเรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Fomosa Heavy Industries Corporation ไต้หวัน
ประกาศอนุกรรมการการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Kingwhale Corporation ไต้หวัน
ยกเลิกใบอนุญาตการเเป็นองค์กรรับผู้ฝึกงานของ Cooperative Creative Net
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมกราคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand- Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC)" ครั้งที่13
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน INFO ประจำเดือนมกราคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ฉบับเต็ม)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
 1 2 3 >