การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา) RSS

 

การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (โควตา)

นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากยังไม่ได้ขอโควตาเพื่อจ้างคนต่างด้าว ต้องยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวเพื่อขอรับการจัดสรรจำนวนคนต่างด้าวเข้าทำงาน(โควตา)ก่อน ส่วนนายจ้างที่มีโควตาแล้ว หากยังคงจ้างแรงงานต่างด้าวจำนวนเดิมตามที่กำหนดไว้ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมเอกสารแนบใหม่ทั้งหมด แต่ถ้าใบโควตาฉบับจริงสูญหายให้ไปแจ้งความหายก่อนและนำใบแจ้งความหายมายื่นขอรับใบโควตาฉบับใหม่

เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

1 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา

 1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดฟอร์ม
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น
 5. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 6. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

**หมายเหตุ**ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย

2 กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ดาวน์โหลดฟอร์ม
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 5. หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
 6. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 7. สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 8. หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

**หมายเหตุ**ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย

เอกสารเพิ่มเติมกรณีกิจการต่างๆ

 • กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย
 • กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย
 • กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย
 • กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

สถานที่ดำเนินการ
ให้ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวได้ ณ สำนักจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งนายจ้างหรือสถานประกอบการใดต้องการทราบรายละเอียด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-567-0630-1