ผู้ประกันตนว่างงานขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว RSS

 

http://doe.go.th/prd/assets/upload/files/pathumthani_th/f3a08df54860b7fc51445028c1c7cc26.pdf คลิก

ผู้ประกันตนว่างงานขึ้นทะเบียนพร้อมรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี แนะผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัว กรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แล้ว หลังจากนั้นมายื่นแบบ 2-01/7 พร้อมเอกสารฯ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานที่สำนักงานประกันสังคม และสามารถรายงานตัวกับสำนักงานจัดหาของรัฐแค่เดือนละ 1 ครั้ง สะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า จากการที่กรมการจัดหางาน ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบทาง http://empui.doe.go.th/auth/index เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขึ้นทะเบียนและรายงานตัว ณ สำนักงานจัดหางาน อย่างไรก็ตาม สำนักงานประกันสังคมขอแจงขั้นตอนการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังนี้
1. ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) โดยจะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ
2. เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้ประกันตนมายื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ
3. การรายงานตัว สามารถรายงานตัวผ่านระบบได้ เดือนละ 1 ครั้ง
กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ให้ไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานจัดหางาน เช่นเดิม หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานสามารถสอบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง /จังหวัด / สาขา /ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

งานขึ้นทะเบียนและรายงานตัวกรณีว่างาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี โทร 02 5674107

เกี่ยวกับจ่ายเงินทดแทน เงินไม่เข้าบัญชี สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี โทร 02 567-0361-5 ต่อ 204 212 และ 025675013 ในวันและเวลาราชการ