มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

FILE PDF

  1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  2. นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  3. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  4. แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  5. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  6. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  7. ประกาศจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดคุณธรรม
  8. มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
  9. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ2566