วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / และค่านิยม


วิสัยทัศน์

“กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2565”


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน แนะแนวอาชีพคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
  2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
  5. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว


ค่านิยม

STRONG

S = Sevice Mind : มีจิตบริการ มุ่งเน้นให้บริการประชาชนทุกช่วงวัยที่มารับบริการ
T = Team Work : การทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
R = Response : ตอบสนองต่อทุกภารกิจที่ได้รับอย่างรวดเร็วฉับไว
O = Owner : มีจิตสำนึกในความเป็นเจ้าขององค์กร และภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
N = Network : สานสร้างเครือข่ายเพื่อการบูรณาการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
G = Goal : เพื่อเป้าหมายคือประชาชน


ค่านิยมและจุดยืนของจังหวัดพิษณุโลก


วัฒนธรรม

C - Community มีความรักความผูกพัน มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในองค์กร
U - Unity มีความเป็นเอกภาพ ทำงานเป็นทีม
L - Legitimacy ยึดหลักกฎหมาย และสร้างความเป็นธรรม
T - Digital Technology ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล
U - Users Centric ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
R - Review การทบทวนกฎ ระเบียบ คู่มือ และภารกิจเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ
E - Evolution ปฏิรูปกระบวนการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม
Z - Zero Corruption มีความโปร่งใส ไร้ทุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน