E-Service

การให้บริการ e-service (คลิกที่ภาพ)

ไทยมีงานทำ


  • ลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน/ทดสอบความพร้อมในอาชีพ/มาตรา 35/จัดหางานไปต่างประเทศ

e-service


  • กองส่งเสริมการมีงานทำ/อาชีพอิสระ/ทิศทางอาชีพ/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
กองส่งเสริมการมีงานทำ


  • กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ/ข่าวสารต่างประเทศ/ป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานแบบผิดกฏหมาย

กองบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

  • ระบบต่ออายุใบอนุญาต ตาม มติ ครม. 5 ก.ค. 2565

ต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่างด้าว


  • ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ