tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

การทำงานในประเทศ RSS ค้นหา

 
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-1 คำขอการให้สัมปทาน
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-2 คำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-3 คำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-4 คำขอการฝึกงาน
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-5 คำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-6 คำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2-7 คำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 4 คัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35)
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 2 แจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา35 (หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ)
   แบบฟอร์ม กกจ.พก 1 ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ)