tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบฟอร์ม บต. 50 อ. 5 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทำงานในราชอาราจักรต่อไป ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65
   แบบฟอร์ม บต. 50 อ. 4 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่หรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ฯ ตามมติ ครม 5 ก.ค. 65
   แบบฟอร์ม บต. 50 อ. 3 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64
   แบบฟอร์ม บต. 50 อ. 2 สำหรับขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฏหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 64
   แบบฟอร์ม บต. 50 อ. 1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติ ครม.20 ส.ค. 62 และ มติ ครม. 4 ส.ค. 63
   แบบฟอร์ม การยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว สัญชาติลาว
   แบบฟอร์ม แจ้งข้อมูลผู้ติดตามคนต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65
   แบบฟอร์ม แจ้งเข้า - เปลี่ยนนายจ้าง สัญชาติกัมพูชา
   แบบฟอร์ม แจ้งเข้า - เปลี่ยนนายจ้าง สัญชาติเมียนมา
   แบบฟอร์ม แจ้งเข้า - เปลี่ยนนายจ้าง สัญชาติลาว
   แบบฟอร์ม แจ้งออก Workpermit/คนพื้นที่สูง
   แบบฟอร์ม แจ้งออก ต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบฟอร์ม บต. 56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบฟอร์ม บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   แบบฟอร์ม บต. 54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   แบบฟอร์ม บต. 53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบฟอร์ม บต. 52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน
   แบบฟอร์ม บต. 48 แบบคำขอแทนต่างด้าว 3 สัญชาต มติ ครม. 29 ธ.ค. 63
   แบบฟอร์ม บต. 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62
   แบบฟอร์ม บต. 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์ม บต. 45 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม
   แบบฟอร์ม บต. 44 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบฟอร์ม บต. 39 ขอใบอนุญาตทำงาน
   แบบฟอร์ม บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62
   แบบฟอร์ม บต. 37 หนังสือรับแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงาน อันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบฟอร์ม บต. 36 หนังสือรับแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบฟอร์ม บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบฟอร์ม บต. 34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วน หรือเป็นงานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบฟอร์ม บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว นำเข้า MOU
   แบบฟอร์ม บต. 32 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 60 วรรคสอง
   แบบฟอร์ม บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบฟอร์ม บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สำหรับ ต่ออายุ ประเภท MOU ครบ 2 ปี และ ครบ 4 ปี
   แบบฟอร์ม บต. 29 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   แบบฟอร์ม บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/2
   แบบฟอร์ม บต. 27 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 สำหรับ ต่ออายุ ประเภท คนพื้นที่สูง
   แบบฟอร์ม บต. 27 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63/1 สำหรับ ขอใหม่ ประเภท คนพื้นที่สูง
   แบบฟอร์ม บต. 26 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63
   แบบฟอร์ม บต. 25 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 สำหรับ ขอใหม่ ประเภท MOU ครบ 2 ปี และ ครบ 4 ปี
   แบบฟอร์ม บต. 25 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 สำหรับ ขอใหม่ ประเภท ครู
   แบบฟอร์ม บต. 25 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 สำหรับ ขอใหม่ ประเภท ธุรกิจ
   แบบฟอร์ม บต. 25 คำขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 สำหรับ ต่ออายุ ประเภท ครู
   แบบฟอร์ม บต. 25 คำขอต่อใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 59 สำหรับ ต่ออายุ ประเภท ธุรกิจ
   แบบฟอร์ม บต. 24 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
   แบบฟอร์ม บต. 23 คำขออนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563
   แบบฟอร์ม บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   แบบฟอร์ม ตท. 4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25

   รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   แบบฟอร์ม บต. 13
   แบบฟอร์ม คำขออนุญาตทำงาน
   แบบฟอร์ม คำขออนุญาตทำงาน สัญชาติ เมียนมา
   แบบฟอร์ม หนังสือแต่งตั้ง
   แบบฟอร์ม คำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบ นจ.2
   แบบฟอร์ม แบบข้อมูลความต้องการนำเข้าแรงงานต่างด้าว
   แบบฟอร์ม หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการมียานพาหนะ สำหรับ นายจ้าง
   แบบฟอร์ม หนังสือยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และการมียานพาหนะ สำหรับ ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน
   แบบฟอร์ม เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ยืนยันการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคโควิด-19
   แบบฟอร์ม ครบชุด สำหรับ ยื่นName list นำเข้า MOU (ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน)
   แบบฟอร์ม ครบชุด สำหรับ ยื่นName list นำเข้า MOU (นายจ้างยื่นเอง)
   แบบฟอร์ม ครบชุด สำหรับ ยิ่นดีมาน นำเข้า MOU สัญชาติ ลาว
   แบบฟอร์ม ครบชุด สำหรับ ยื่นดีมาน นำเข้า MOU สัญชาติ เมียนมา
   แบบฟอร์ม ครบชุด สำหรับ ยื่นดีมาน นำเข้า MOU สัญชาติ กัมพูชา
   แบบฟอร์ม ครบชุด สำหรับ ยื่นดีมาน นำเข้า MOU สัญชาติ เวียดนาม
   แผ่นพับ ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
   บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
   บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อความร่วมมือด้านแรงงาน

   เอกสารแนบ ขอขยายหนังสือ บต. 32
   แบบฟอร์ม การขอเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดระยอง
   เอกสารแนบ การขอยกเลิก Name list
   เอกสารแนบ แบบ บต. 32 ขั้นตอนที่ 2
   แบบฟอร์ม หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบฟอร์ม การขอหนังสือรับรองประวัติใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบฟอร์ม คำร้องทั่วไป
   แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ นายจ้าง
   แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ต่างด้าว
   แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่
   แบบฟอร์ม สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติ ลาว
   แบบฟอร์ม สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติ เมียนมา
   แบบฟอร์ม สัญญาจ้างแรงงาน สัญชาติ กัมพูชา
   แบบฟอร์ม สัญญาจ้างประมงทะเล สัญชาติ ลาว
   แบบฟอร์ม สัญญาจ้างประมงทะเล สัญชาติ เมียนมา
   แบบฟอร์ม สัญญาจ้างประมงทะเล สัญชาติ กัมพูชา