tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรินดา โมกล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : หัวหน้าฝ่าย

- นางสุภีพรรณ สุภาภักดี ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.3

- นางสาววาสนา มิ่งมิตร พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- นางสาวปราถนา จันทร์สว่าง พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

- นางสาวเรณู ทัดกลาง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาววรัญญา กำเนิดกุล ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- ว่าง- ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นางสาวชนิสรา เสนาะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวภัทรภร ปราบเพชร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายธำรงศักดิ์ ธรรมเกตุ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- ว่าง - ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายวรวิทย์ สัพทะเสวี จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายศุภชัย แสงสุขขา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นางสาวสายใจ แผงโม้ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นางสาวมะลิวรรณ สมศรีแสง จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นางปราณี คำไหว จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

นายณัฐพล รักชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ : หัวหน้าฝ่าย

2.1 งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวมนธิรา ตำปาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวพัชรินทร์ เพลียโคตร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสุภาวดี พรรณยา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวชมพูนุช สุปิยะพาณิชย์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวนภานี พูลสังข์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ผู้พิการ)

2.2 งานแนะแนวอาชีพ

นางสาวมนธิรา ตำปาน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นางสาวกาญจนา อัมมระปุรานนท์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวนิพาพร พรมมา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง้จ่าพนักงานแรงงาน

- นางอรุณี ศรีรัตน์ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ

- นายสุเนตร วรสวาสดิ์ ตำแหน่งผู้สูงอายุ


3. ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นายณัฐพล รักชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ : หัวหน้าฝ่าย

3.1 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางสาวจัณทัปปภา เกิดมณี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นางสาววรัญญา คำมูลมี พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางฐณิชา ผุยมูลตรี พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวกันตนา เมืองสุวรรณ์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวปริยากร อภัยนิพัฒน์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวอัจฉรา ตอโมกข์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวนันทิพร เหลาฉลาด ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวชลลดา พรมอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวสุริยุพร ภู่แพ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นายรัฐภูมิ เลิศดี จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายศักดิ์สิทธิ์ พงษ์พิมาย จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- ว่าง - จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

3.1 งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน

นางสาวรินดา โมกล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นายธนกร สดชื่น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- ว่าที่ ร.ต. แก่นศักดิ์ มาสู่ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

- นางสาวเจนจิรา มีไกรราช จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งล่าม (ภาษากัมพูชา)

- นายเอกชัย เลิศดี จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานศูนย์ PIPO

- นางสาววันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายวีระศักดิ์ ปิยะยาตัง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายภูษิต แวววับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายธนวัฒน์ สุภาคง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ประแสร์)