โครงสร้างหน่วยงาน


อัตรากำลังสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวจัณทัปปภา เกิดมณี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : หัวหน้าฝ่าย

- นางสุภีพรรณ สุภาภักดี ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.3

- นางสาววาสนา มิ่งมิตร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- นางสาวปราถนา จันทร์สว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

- นางสาวเรณู ทัดกลาง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวชนิสรา เสนาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวสุทธิดา ถัดหลาย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวธีมาพร ใจปรีดา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นางสาวกาญจนา ณ หนองคาย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นายธำรงศักดิ์ ธรรมเกตุ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายจตุพร ศิริพันธ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายวรวิทย์ สัพทะเสวี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายศุภชัย แสงสุขขา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นางสาวสายใจ แผงโม้ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นางสาวมะลิวรรณ สมศรีแสง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นางปราณี คำไหว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นายพัชรพล บำรุงพงษ์


2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

นางแคสริยา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ : หัวหน้าฝ่าย

2.1 งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ

นางแคสริยา สืบสาย : หัวหน้างาน

- นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวพัชรินทร์ เพลียโคตร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสุภาวดี พรรณยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวเสาวลักษณ์ สินธุชัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวชมพูนุช สุปิยะพาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- ว่าง - ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ผู้พิการ)

2.2 งานแนะแนวอาชีพ

นางละออง ศรีคลัง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน : หัวหน้างาน

- นางสาวกาญจนา อัมมระปุรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวสุชาดา ท้าวพิมพ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวนิพาพร พรมมา ตำแหน่ง้จ่าพนักงานแรงงาน

- นางอรุณี ศรีรัตน์ ตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ

- นายสุเนตร วรสวาสดิ์ ตำแหน่งผู้สูงอายุ


3. ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางแคสริยา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ : หัวหน้าฝ่าย

3.1 งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน

นางแคสริยา สืบสาย : หัวหน้างาน

- นายกฤษณพล มากหลาย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายเอกชัย เลิศดี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวสุริยุพร ภู่แพ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายธนกร สดชื่น ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวชลลดา พรมอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- ว่าที่ ร.ต. แก่นศักดิ์ มาสู่ ตำแหน่งนิติกร

- นางสาวเจนจิรา มีไกรราช ตำแหน่งล่าม (ภาษากัมพูชา)


ศูนย์ PIPO

- นางสาววันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายวีระศักดิ์ ปิยะยาตัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายภูษิต แวววับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายธนวัฒน์ สุภาคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ประแสร์)


3.2 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางสาวเอกพร เอกปิยะกุล นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นางฐณิชา ผุยมูลตรี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาววรัญญา คำมูลมี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวกัลยา ทองศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาววรัญญา กำเนิดกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- นางสาวกันตนา เมืองสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวปริยากร อภัยนิพัฒน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวศิราเกษ แสงครุฑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวจุฑารัตน์ ประสมทรัพย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- ว่าง - ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นายรัฐภูมิ เลิศดี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวดวงณฤมล สืบสวน ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นายภานุวัชร์ ศรีสุขโข ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน