โครงสร้างหน่วยงาน

อัตรากำลังสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง


1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวรินดา โมกล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : หัวหน้าฝ่าย

- นางละออง ศรีคลัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- นางสุภีพรรณ สุภาภักดี ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ส.3

- นางสาววาสนา มิ่งมิตร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- นางสาวปราถนา จันทร์สว่าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

- นางสาวเรณู ทัดกลาง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาววรัญญา กำเนิดกุล ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

- นางสาวกาญจนา ณ หนองคาย ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นางสาวชนิสรา เสนาะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นายธำรงศักดิ์ ธรรมเกตุ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายจตุพร ศิริพันธ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายวรวิทย์ สัพทะเสวี ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นายศุภชัย แสงสุขขา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

- นางสาวสายใจ แผงโม้ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นางสาวมะลิวรรณ สมศรีแสง ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นางปราณี คำไหว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

- นายพัชรพล บำรุงพงษ์ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย


2. ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ

นางวาสนา จวงสอน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ : หัวหน้าฝ่าย

2.1 งานจัดหางานในประเทศและต่างประเทศ

นางวาสนา จวงสอน : หัวหน้างาน

- นางสาวกิ่งกาญจน์ ดีรมรัมย์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวพัชรินทร์ เพลียโคตร ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสุภาวดี พรรณยา ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวเสาวลักษณ์ สินธุชัย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวชมพูนุช สุปิยะพาณิชย์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายสราวุธ อิชยาวิโรจน์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ผู้พิการ)

2.2 งานแนะแนวอาชีพ

นางวาสนา จวงสอน : หัวหน้างาน

- นางสาวกาญจนา อัมมระปุรานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางอรุณี ศรีรัตน์ ตำแหน่งนักแนะแนวอาชีพ

- นางสาวนิพาพร พรมมา ตำแหน่ง้จ่าพนักงานแรงงาน

- นายสุเนตร วรสวาสดิ์ ตำแหน่งผู้สูงอายุ


3. ฝ่ายควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางวาสนา จวงสอน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ : หัวหน้าฝ่าย

3.1 งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

นางสาวจัณทัปปภา เกิดมณี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นางสาววรัญญา คำมูลมี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางฐณิชา ผุยมูลตรี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวกัลยา ทองศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายภานุวัชร์ ศรีสุขโข ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวกันตนา เมืองสุวรรณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวปริยากร อภัยนิพัฒน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นางสาวอัจฉรา ตอโมกข์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- นายรัฐภูมิ เลิศดี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายศักดิ์สิทธิ์ พงษ์พิมาย ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- ว่าง - ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- ว่าง - ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

3.1 งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน

นางสาวรินดา โมกล้า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ : หัวหน้างาน

- นายกฤษณพล มากหลาย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายเอกชัย เลิศดี ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวสุริยุพร ภู่แพ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวสุชาดา ท้าวพิมพ์ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นายธนกร สดชื่น ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

- นางสาวชลลดา พรมอินทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน

- ว่าที่ ร.ต. แก่นศักดิ์ มาสู่ ตำแหน่งนิติกร

- นางสาวเจนจิรา มีไกรราช ตำแหน่งล่าม (ภาษากัมพูชา)


ศูนย์ PIPO

- นางสาววันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายวีระศักดิ์ ปิยะยาตัง ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายภูษิต แวววับ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ระยอง)

- นายธนวัฒน์ สุภาคง ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ PIPO ประแสร์)