No คำถามที่เกี่ยวข้อง ประเภทหมวดหมู่
1 การลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ การไปทำงานต่างประเทศ เรียกดูข้อมูล
2 การรายงานตัวกรณีว่างงานออนไลน์ด้วยตนเองทำอย่างไร งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
3 การขึ้นทะเบียนกรณีว่างการออนไลน์ด้วยตนเองทำอย่างไร งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
4 การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล
5 การขึ้นทะเบียนนายจ้าง งานในประเทศ และแนะแนวอาชีพ เรียกดูข้อมูล