การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร


ในกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ หรือโทรสายด่วน 1506


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 

โทรศัพท์ 038-610173 ต่อฝ่ายประโยชน์ทดแทน ต่อ 3คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
การรายงานตัวกรณีว่างงานออนไลน์ด้วยตนเองทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
การขึ้นทะเบียนกรณีว่างการออนไลน์ด้วยตนเองทำอย่างไร เรียกดูข้อมูล
การขึ้นทะเบียนนายจ้าง เรียกดูข้อมูล