tel โทรศัพท์ : 038-694023,26,28,081-7829191 email ryg@doe.go.th

อำนาจหน้าที่


ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 กำหนดให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนและหามาตรการในการบริการจัดหางานให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. เป็นศูนย์ข้อมูลตำแหน่งงานและทะเบียนคนหางานในประเทศ

3. คุ้มครองและช่วยเหลือคนหางานที่ทำงานในต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมาย

4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ให้คำปรึกษา ส่งเสริม และให้บริการแนะแนวอาชีพตามแนวถนัด ให้แก่ประชาชน

6. รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแผนงานและโครงการต่อกรมการจัดหางาน

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย