แบบคำขออนุญาตทำงาน RSS  ค้นหา

   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว (มติ ครม. 28 ก.ย. 64) - แบบ Name list
   แบบบันทึกข้อมูลคนต่างด้าว (มติ ครม. 28 ก.ย. 64)
   บต.50 คำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามมติ ครม. 28 ก.ย. 64)- แบบ อ.3
   แจ้งเข้า - เปลี่ยนนายจ้าง (คนต่างด้าว 3 สัญชาติ)
   แจ้งออก (Work Permit)
   แจ้งออก (คนต่างด้าว 3 สัญชาติ)
   บต.56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   บต.55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2
   บต.54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน
   บต.53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มา่ตรา 46 วรรคสาม หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม.13 ก.ค.64)-(อ.2)
   บต.50 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (สำหรับ มติ ครม.20 ส.ค.62 และ มติ ครม.4 ส.ค.63)-(อ.1 ขอต่อ/ขอใหม่)
   บต.49 แบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อรอการส่งกลับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564
   บต.48 แบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   บต.47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62
   บต.46 หนังสือรับรองการจ้าง
   บต.45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน กรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสาม
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน (3 สัญชาติ)
   บต.44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

 1 2 3 >