ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
มติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ (แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ)
การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่การได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดภายในปี 2562 (ไม่รวมแรงงานที่นำเข้าตาม MOU)
แจ้งเตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ อย่าหลงเชื่อตัวแทน หรือนายหน้ารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าเมือง ไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือมีใบอนุญาตทำงานกับนายจ้างรายอื่นมาทำงาน
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 31 มีนาคม 2563
ขอเชิญประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนการเดินทางไปทำงานในธุรกิจนวดสปา ที่ประเทศเลบานอน
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน2560
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ...
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา (Visa) และการประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักรและการอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ขอเชิญประชุมชี้แจงนายจ้าง / สถานประกอบการแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
​สถานการณ์การว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติ
ข่าว เตือน..แรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตทำงานมีความผิดตามกฏหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนการถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
ขอเชิญร่วมอนุโมทนา ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการจัดหางาน
โรคติดต่อ ที่กระทรวงสาธารณสุขรัสเซียกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องตรวจ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข