โครงสร้างหน่วยงาน


กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการจัดหางาน ได้แบ่งส่วนราชการของกรมการจัดหางานเป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ดังนี้

ราชการบริหารส่วนกลาง

 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. กองนิติการ
 3. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 4. กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน
 5. กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
 6. กองส่งเสริมการมีงานทำ
 7. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
 8. กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
 9. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
 10. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 11. กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
 12. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

ราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 • สำนักงานจัดหางานจังหวัด

หน่วยงานภายในที่กรมจัดตั้งขึ้นกองภายใน

 1. สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
 2. สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6-10

หน่วยงานซึ่งขึ้นตรงต่ออธิบดี

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร