การทำงานของคนต่างด้าว RSS ค้นหา

 
   แบบ บต. ๓๔ แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา ๖๑
   แบบ บต.๔๔_๒๒_เอกสารแนบคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
   แบบ บต. ๕๓ แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรค ๓ หรือมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๓) Visa Non B
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #มูลนิธิ #สมาคม
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #โรงเรียเอกชน #โรงเรียนเอกชนนอกระบบ
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #บริษัท
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #นายจ้างบุคคลทั่วไป
   คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #โรงเรียนรัฐบาล
   แบบ บต. ๔๗ แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา ๖๒ แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (BOI,การนิคม) ขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต.๓๘ แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา ๖๒ แห่ง พรก.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (BOI,การนิคม) ขอใหม่
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว บต.๓๒ WP.32 (ตท.๓เดิม)
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #มูลนิธิ #สมาคม
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #บริษัทเอกชน
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #โรงเรียนเอกชน
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #โรงเรียนรัฐบาล
   คำขอรับใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว บต.๒๕ (WP.25) #นายจ้างบุคคลทั่วไป
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ฯ #แจ้งเข้าทำงาน Visa Non B
   แบบ บต. ๔๖ หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. ๒๗ คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1 (ตท.๗ บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน/บุคคลพื้นที่สูง/ชาวเขา)