ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ

มีภารกิจหลักในการ

  1. จัดหางานให้ประชาชนได้มีงานทำอย่างทั่วถึง
  2. คุ้มครองคนหางาน ให้ได้รับความเป็นธรรมในการสมัครงานกับสำนักงาน จัดหางานเอกชน ทั้งงานในประเทศและ งานต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติ จัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528
  3. ส่งเสริมการมีงานทำ แนะแนวอาชีพแก่นักเรียน/นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เป็นศูนย์บริการ จ้างงาน ระยะสั้น ประสานงานรับงาน ไปทำที่บ้าน
  4. งานผู้พิการและผู้สูงอายุ การหางานของผู้คนพิการ,ผู้สูงอายุ และ การสมัครงานคนพิการ,ผู้สูงอายุ
  5. ตลาดนัดแรงงาน
  6. งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว ภารกิจควบคุมการทำงานของแรงงานต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการทำงาน ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ตลอดจนกำกับการดำเนินงานขององค์กรเอกชนต่างประเทศ ที่เข้ามาดำเนิน การในประเทศไทย