ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศๆๆๆการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อน 13 กุมภาพันธ์ 2566 New
การดำเนินการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรฐั มนตรีเมือวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ทางอิเล็กทรอนิกส์ ) New
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วยใบอนุญาตทำงาน (บต.39) หมดอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจากส่วนกลาง จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกรอกแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2565
ประกาศ นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 (กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาด)
ประกาศ นายจ้างสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 จากระบบได้แล้ว
ประกาศ เลื่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ประสบปัญหาการลงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่ง MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่2 VS ตลาดนัดแรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ ห้างหุ้นส่วนจำกัดจัดหางาน นิวอินเตอร์เทรดเวิลด์พลัส
ประชาสัมพันธ์งานต่างประเทศ เปิดตลาดแรงงานในซาอุดีอาระเบีย
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนคนไทยในประเทศยูเครน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์และแนวทางการดำเนินการตาม มติครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือ ของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของกรมการจัดหางาน และภารกิจการให้บริการ ผ่าน E-SERVICES ของกรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
 1 2 3 >