ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แจ้งประชาสัมพันธ์ งานนัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดพบแรงงาน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการใสสะอาด 2566”
แจ้งประชาสัมพันธ์ นายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี
ขอเชิญประชุม การบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2565และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามระบบ MOU
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5)
เชิญร่วมงาน งาน Shop ของที่ใช่ ให้คนที่ชอบ
กระทรวงแรงงานขอเชิญชวนท่านที่มารับบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการติดต่อรับบริการ
ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์พิจารณาอนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565
ประกาศๆๆๆการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน ก่อน 13 กุมภาพันธ์ 2566
การดำเนินการการทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรฐั มนตรีเมือวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (ทางอิเล็กทรอนิกส์ )
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องด้วยใบอนุญาตทำงาน (บต.39) หมดอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจากส่วนกลาง จึงขออภัยมา ณ ที่นี่
ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีคนหางานแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง
เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการกรอกแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2565
ประกาศ นายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการยื่นบัญชีรายชื่อในระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 4 สัญชาติ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 (กรณีบันทึกข้อมูลผิดพลาด)
ประกาศ นายจ้างสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 จากระบบได้แล้ว
ประกาศ เลื่อนการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการติดต่อ สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ ประสบปัญหาการลงระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติครม.เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65
 1 2 3 >  Last ›