ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมา สนง.จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างที่เป็นคนต่างด้าว ในเขตพื้นที่ของ #อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตอบแบบรายงาน
หนังสือแจ้งนายจ้าง/สถานประกอบขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามฯ
สจจ.สป ขอเวียนประการของสจจ.สระบุรี เรื่องประกาศยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของสำนักงานจัดหางาน เกรทฟูล รีครูทเมนท์ เอเจนซี่
สจจ.สป ขอประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์
สจจ.สปขอเวียนแจ้งประกาศยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้าง
สจจ.สปขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต จัดหางาน จำนวน ๕ ฉบับ เพื่่อประชาสัมพันธ์(การยกเลิกใบอนุญาต) ได้ทราบโดยทั่วกัน
สจจ.สปขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของสจจ.เพชรบุรี
ประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการจดทะเบียนลูกจ้างบริษัทจัดหางาน วี.อาร์.เอส.แทรเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างจ้างเหมา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
ประกาศยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศยกเลิกใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการได้รับหนังสือเวียนแจ้งจากกองบริหารทรัพยากรบุคคลขอส่งสำเนาประกาศกรมการจัดหางาน ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงานปฏิบัติงาน รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศจังหวัตสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิต-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ ๔)
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 2 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่ จ.สมุทรปราการ
เพื่อเป็นมาตรการด้านความปลอดภัยต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ งดจ่ายเล่มใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ให้กับคนต่างด้าวทุกสัญชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง จึงเรียนมาเพื่อทราบ อย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆนะครับ #เราจะสู้ไปด้วยกัน✌️✌️ #เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน❤️❤️
เปิดแล้วศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว (The Temporary Data Collection Center) ของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร
เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ประกาศ ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ บริษัทจัดหางาน เอส เอ็ม จี จ๊อบ นาบิ จำกัด
สจจ.สปขอแจ้งมาตรการกำกับ ดูแล ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแรงงานต่างด้าว
 1 2 >