กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่จังหวัดลำพูน มอบเครื่องมือทำกินพร้อมทุนประกอบอาชีพ ช่วย “เด็กชายขอบ”
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน   ประชุมหารือการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา
 (มหาชน)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ 2/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1 2 3 >  Last ›