เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุน

เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสแล้วแต่กรณี หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล)
  4. โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้
  5. แผนที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  6. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  7. หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)