การให้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้กู้เงินและการชำระหนี้เงินกู้

คุณสมบัติของผู้กู้

กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่าห้าพันบาท

กรณีผู้กู้รายบุคคลจะต้องจัดให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ และ

2. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ หนึ่งหมื่นห้าพันบาท หรือ

3. เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่ระดับกำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน

เงื่อนไขการค้ำประกัน กรณีผู้กู้เป็นบุคคล

1. วงเงินกู้ไม่เกินสองหมื่นบาท ให้มีผู้ค้ำประกันหนึ่งคน

2. วงเงินกู้เกินกว่าสองหมื่นบาทแต่ไม่เกินห้าหมื่นบาท ให้มีผู้ค้ำประกันสองคน


กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคล

1. มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกู้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

3. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นบาท

    กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มบุคคลต้องมีผู้กู้ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกกลุ่มรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนเป็นผู้กู้ร่วมกัน


วงเงินให้กู้ยืมและระยะเวลาการชำระหนี้

ผู้รับงานไปทำที่บ้าน  

วงเงินกู้ไม่เกิน (บาท) 

วงเงินชำระคืน (บาท) 

ระยะเวลาชำระคืน
บุคคล
50,000
1 – 50,000
2  ปี
กลุ่มบุคคล300,000
1 – 50,000
2  ปี


50,001 - 100,000
4  ปี


100,001 – 300,000
5  ปี

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี  ผิดนัดชำระหนี้ร้อยละ 2 ปี 

ระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน 4 เดือน


วิธีการกู้เงิน  ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน / หัวหน้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านยื่นคำร้องขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านตามแบบที่กำหนด

  • ส่วนกลาง ให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10  ในพื้นที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม

  • ส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำร้อง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม


เอกสารประกอบการกู้เงินกองทุน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสแล้วแต่กรณี หรือบัตรประจำตัวอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (กรณีผู้กู้เป็นรายบุคคล)

4. โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้

5. แผนที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

6. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

7. หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หัวใจ