การให้กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

การให้บริการกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน

กรมการจัดหางานให้บริการเงินกู้แก่กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ ๓ ต่อปี ซึ่งผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ต้องการกู้เงินกองทุนฯ กรมการจัดหางานจะเข้าไปส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน ให้มีการรวมกลุ่มกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มให้เข้มแข็งเพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลักษณะของการรับงานไปทำที่บ้านจะเป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานได้ส่งงานไปให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์และเมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับงานไปทำที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนจากผู้จ้างงาน ซึ่งลักษณะงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน จะเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน เรียนรู้ง่าย ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการให้งานของผู้จ้างงาน จะเป็นการตัดขั้นตอนบางขั้นตอนหรือชิ้นส่วน ของงานบางชิ้น จากกระบวนการผลิตในสถานประกอบกิจการไปทำการผลิตหรือผลิตทั้งหมด