คุณสมบัติ/เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

คุณสมบัติของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

1)  กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นรายบุคคล

    (ก)  มีสัญชาติไทย

    (ข)  มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

    (ค)  มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง

2)  กรณีผู้รับงานไปทำที่บ้านเป็นกลุ่มบุคคล

    (ก)  มีสมาชิกกลุ่มที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 (ก) และ (ข) ไม่น้อยกว่าห้าคน โดยให้เลือกสมาชิกหนึ่งคนเป็นผู้นำกลุ่ม

    (ข)  สมาชิกกลุ่มบุคคลจะต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่น

    (ค)  มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง


เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้าน


การยื่นจดทะเบียน

  ให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปทำที่บ้านตั้งอยู่