คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกัับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านและการรับงานไปทำที่บ้าน

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านและการรับงานไปทำที่บ้าน

คำถาม : ข้อที่ 1 การรับงานไปทำที่บ้านคืออะไร

ตอบ  เป็นการจ้างงานรูปแบบหนึ่งที่ผู้จ้างงานได้มอบงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อทำการผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม หรือแปรรูปสิ่งของ และเมื่อทำเสร็จจะส่งคืนสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ให้กับผู้จ้างงานโดยผู้รับงานไปทำที่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนยจากผู้จ้างงาน ลักษณะงานเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการผลิต เรียนรู้ได้ง่าย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าเครื่องจักร เป็นการผลิตในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ การมอบงานของผู้จ้างงานจะเป็นการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นงานของงานบางชิ้น จากกระบวนการผลิตหรือผลิตทั้งหมด


คำถาม : ข้อที่ 2 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านคืออะไร

ตอบ  เป็นทุนหมุนเวียนเพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ดำเนินการภายใต้ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2559 บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน


คำถาม : ข้อที่ 3 สนใจรับงานไปทำที่บ้านต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ

กรณีบุคคล

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง

กรณีกลุ่มบุคคล

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3. มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 คน (มีผู้นำกลุ่ม)

4. สมาชิกต้องไม่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่น

5. มีสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้านเป็นหลักแหล่ง


คำถาม : ข้อที่ 4 จดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้เอกสารอะไร
ตอบ
กรณีบุคคล
1. แบบคำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.1)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ต้องสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้าน
4. เอกสารที่แสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้าน
กรณีกลุ่มบุคคล

1. แบบคำขอจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน (แบบ ท.รบ.2)

2. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่ม

4. แผนที่แสดงที่อยู่และแผนที่แสดงที่ต้องสถานที่ที่รับงานไปทำที่บ้าน

5. เอกสารที่แสดงว่ามีการรับงานไปทำที่บ้านคำถาม : ข้อที่ 5 สนใจกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ตอบ  

กรณีบุคคล

1. เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน

2. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปที่บ้านจากผู้จ้างงาน

3. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

กรณีกลุ่มบุคคล

1. เป็นผู้รับงานไปที่บ้านที่จดทะเบียน (กลุ่มบุคคล) กับกรมการจัดหางาน

2. ต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน

3. มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปที่บ้านจากผู้จ้างงาน

4. มีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท


คำถาม : ข้อที่ 6 กู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่

ตอบ  

กรณีบุคคล ต้องมีผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

1. มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ

2. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัทซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท หรือ

3. เป็นผู้บริหารหรือสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่ระดับกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1 คน สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท และจำนวน 2 คน สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

กรณีกลุ่มบุคคลกู้ร่วมกัน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน


คำถาม : ข้อที่ 7 กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องใช้เอกสารอะไร

ตอบ  1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (กรณีบุคคล)

         2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานของรัฐออกให้ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส (กรณีกลุ่มบุคคล)

         3. โครงการที่ขอกู้ยืมเงิน และรายละเอียดการประกอบกิจการของผู้กู้

         4. แผนที่ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

         5. สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน

         6. หนังสือยินยอมของคู่สมรสหรือหนังสือมอบอำนาจของสมาชิกกลุ่ม (ถ้ามี)


คำถาม : ข้อที่ 8 สามารถกู้ได้เท่าไร และมีระยะเวลาการชำระหนี้ภายในกี่ปี
ตอบ  
บุคคล


           1 - 50,000   บาทชำระคืนภายใน 2 ปี
กลุ่มบุคคล


           1 - 50,000   บาทชำระคืนภายใน 2 ปี

  50,001 - 100,000 บาทชำระคืนภายใน 4 ปี

100,001 - 200,000 บาทชำระคืนภายใน 5 ปี
ระยะเวลาการพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 เดือน

คำถาม : ข้อที่ 9 อัตราดอกเบี้ยเท่าไร
ตอบ  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี หากผิดนัดชำระหนี้ ร้อยละ 2 ต่อปี

คำถาม : ข้อที่ 10 สามารถขอยื่นจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และยื่นขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านได้ที่ไหน

ตอบ  กรุงเทพมหานคร  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
        ส่วนภูมิภาค          สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด