icon news other นัดพบแรงงาน/ตลาดงานเชิงคุณภาพไอที ดูทั้งหมด

icon news other การทำงานในประเทศ ดูทั้งหมด

icon news other แบบดำเนินการตาม ม.35 ดูทั้งหมด


video วีดีทัศน์ + ดูทั้งหมด


การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต

ท่านมีความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานอยู่ในระดับใด ?