tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th

แบบดำเนินการตาม ม.35 ค้นหา

 
   หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
   เอกสารแบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนายจ้าง (บุคคลธรรมดา)
   เอกสารแบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนายจ้าง (นิติบุคคล)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่าย)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการฝึกงาน