tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th
   แบบฟอร์ม ทบ.1
   แบบฟอร์มการแจ้งออก
   แบบฟอร์มการแจ้งเข้า
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว (บุคคลพื้นที่สูง)
   แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว
   แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   มอบอำนาจนายจ้าง
   มอบอำนาจคนต่างด้าว
   ฟอร์มขอคัดสำเนาเอกสาร
   แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติพม่า
   แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์ม ตท.8
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง
   แบบฟอร์ม ตท.7
   แบบฟอร์มตท.5
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว Download
   แบบถ่ายทอดความรู้ (ตท.5)
   สัญญาจ้างแรงงาน
   แบบฟอร์มคำร้องขอรับใบอนุญาต
   หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้(MOU)
   แบบฟอร์ม MOU พม่า (กรณีครบ 4 ปี)
   แบบฟอร์ม MOU พม่า (Demand Letter Myanmar)
   แบบคำร้องขอนำเข้า (MOU) ลาวกัมพูชา
   คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย กลุ่มผ่านพิสูจน์ฯ(ตท.2)

   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ตัวอย่างการกรอก ตท2
   ตัวอย่างหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-1
   การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
   เอกสารประกอบแจ้งเข้านายจ้างใหม่ (เปลี่ยนนายจ้าง)
   เอกสารประกอบการยื่นแจ้งออก
   เอกสารประกอบการขออนุญาตทำงาน (ตท.2)
   เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว ตท.8 (บัตรชมพู)
   การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   ศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า
   รายชื่อบริษัทลาว (MOU)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชา (MOU)
   รายชื่อบริษัท/สำนักงานจัดหางาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   รายชื่อบริษัทพม่า (MOU)

   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มาเลเซีย
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ฮ่องกง
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิงคโปร์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
   แบบประเมินความสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายหรืออวัยวะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แบบคำขอรับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้งานระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA)
   เอกสารการฝึกอบรมการปฎิบัติงานด้านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่3/2561 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
   แบบฟอร์มขอรับรองประสบการณ์การทำงาน
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน

   หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
   เอกสารแบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนายจ้าง (บุคคลธรรมดา)
   เอกสารแบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนายจ้าง (นิติบุคคล)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่าย)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการฝึกงาน

   ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบพฤติการณ์ (ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ)
   แบบ บต.14 แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรรมการ
   การขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ update 7 มีนาคม 2562
   แจ้งเปลี่ยนผู้จัดการของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   แจ้งย้ายสำนักงาน ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งจำนวนและรายชื่อของลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานและแบบบัตรประจำตัวของผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน