tel โทรศัพท์ : 0 2422 3916 - 19 email ar7@doe.go.th
   แบบ บต. 50 อ. 5 คนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะทำงานในราชอาณาจักรต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต. 50 อ. 4 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตให้อยู่และทำงานได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
   แบบ บต.50 อ.3 คำขออนุญาตทำงาน คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานและคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สามารถทำงานในราชอาณาจักรได้เป็นกรณีพิเศษ
   แบบ บต. 56 ใบรับเรื่องการแจ้ง
   แบบ บต. 55 แบบแจ้งเข้าทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 64/2 (สำหรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงาน)
   แบบ บต. 54 แบบแจ้งการไม่รับคนต่างด้าวเข้าทำงาน/คนต่างด้าวไม่ยินยอมทำงาน ตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) (สำหรับนายจ้าง)
   แบบ บต. 53 แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 46 วรรค 3 หรือมาตรา 50 วรรคหนึ่ง (3)
   แบบ บต. 52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน ตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (สำหรับผู้ซึ่งจ้างคนต่างด้าวทำงาน)
   แบบ บต.50 อ.2 นายจ้างยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสำหรับแรงงานต่างด้าวซึ่งใบอนุญาตทำงานสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย ตามมติ ครม. 13 ก.ค.64
   แบบ บต.50 อ.1 คนต่างด้าวขอต่ออายุ/ขออนุญาตทำงาน สำหรับแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 20 ส.ค.62 และ มติครม. 4 ส.ค.63(ตามมติครม. 13 ก.ค.64)
   แบบ บต 48 แบบคำขอแทนต่างด้าว 3 สัญชาติ มติ ครม 29 ธันวาคม 2563
   แบบ บต 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งหระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาสกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมาายายน 2563
   แบบ บต 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบ บต. 38 แบบรายการข้อมูลและเอกสารหรือหลักฐานประกอบหนังสือแจ้งการทำงานตามมาตรา 62 แห่ง พรก.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต. 35 แบบแจ้งการขอขยายระยะเวลาทำงานอันมีลักษณะจำเป็นเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 34 แบบแจ้งการทำงานอันมีลักษณะจำเป็นหรือเร่งด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตามมาตรา 61
   แบบ บต. 33 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวซึ่งประสงค์จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 31 คำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวตามมาตรา 41 วรรคสี่
   แบบ บต. 30 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกความตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ
   แบบ บต. 28 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-2
   แบบ บต. 27 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว 63-1
   แบบ บต. 25 คำขออนุญาตทำงานและต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวมาตรา 59
   แบบ บต. 22 แบบคำขอเปลี่ยนรายการใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงาน
   มอบอำนาจนายจ้าง
   มอบอำนาจคนต่างด้าว
   ฟอร์มขอคัดสำเนาเอกสาร
   แบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าว Download
   แบบถ่ายทอดความรู้ (บต.25)

   ตัวอย่างการกรอกเอกสารแจ้งเข้า
   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มนำเข้า MOU
   ตัวอย่างการกรอก ตท2
   ตัวอย่างหนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวตามมาตรา 63-1
   การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว
   ขั้นตอนการนำคนต้่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตามระบบ MOU
   อัตราโทษตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
   ตัวอย่างหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน
   กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522
   เอกสารประกอบแจ้งเข้านายจ้างใหม่ (เปลี่ยนนายจ้าง)
   เอกสารประกอบการยื่นแจ้งออก
   การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างเดิม
   รายชื่อบริษัทลาว (MOU)
   รายชื่อบริษัทกัมพูชา (MOU)
   รายชื่อบริษัท/สำนักงานจัดหางาน ที่ได้รับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   รายชื่อบริษัทพม่า (MOU)

   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มาเลเซีย
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ฮ่องกง
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิงคโปร์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี
   แบบประเมินความสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายหรืออวัยวะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์สมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แบบคำขอรับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้งานระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ (TOEA)
   เอกสารการฝึกอบรมการปฎิบัติงานด้านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่3/2561 ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ
   แบบฟอร์มขอรับรองประสบการณ์การทำงาน
   แบบรายงานการเดินทางกลับของลูกจ้างที่ส่งไปฝึกงาน ไม่เกิน 45 วัน

   หนังสือรับรอง การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย
   เอกสารแบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนายจ้าง (บุคคลธรรมดา)
   เอกสารแบบฟอร์มสำหรับทำบัตรนายจ้าง (นิติบุคคล)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซต์ หรือเครือข่าย)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(สนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์-ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด(การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการฝึกงาน

   ขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ทางบก/ทางน้ำ
   กฎกระทรวง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
   มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
   คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)
   ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบพฤติการณ์ (ของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ)
   แบบ บต.14 แบบแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
   ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจกรรมการ
   ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการแจ้งจำนวนและรายชื่อของลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานและแบบบัตรประจำตัวของผู้จัดการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน